Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Lewicowa empatia

Lu­dzie ja­ko­by em­pa­tycz­ni, wca­le em­pa­tycz­ni nie są. Więk­szo­ść my­śli, że em­pa­tia to współ­czu­cie in­nym, a do­kład­niej umie­jęt­no­ść po­sta­wie­nia się na ich miej­scu i zdol­no­ść po­czu­cia jak my by­śmy ode­bra­li tę ich sy­tu­ację. To nie je­st em­pa­tia. Em­pa­tia to wczu­cie się w in­ny­ch, by zro­zu­mieć, dla­cze­go oni ro­bią to, co ro­bią.

Lewicowa empatia
źródło: ChatGPT

  Ma­my nie za­sy­mu­lo­wać WŁA­SNE uczu­cia w ich skó­rze, ale wy­de­du­ko­wać ICH uczu­cia w ich skó­rze. Ma­my nie sie­bie po­sta­wić na ich miej­scu, ale zro­zu­mieć co oni czu­ją na swo­im miej­scu.

  By być em­pa­tycz­nym, naj­le­piej z in­ny­mi po­roz­ma­wiać i po pro­stu spy­tać co czu­ją, cze­go chcą, ja­kie ma­ją pra­gnie­nia i pla­ny, co ich cie­szy, a co smu­ci. Ich, a nie nas. Nie cho­dzi o to, by być smut­nym, we­so­łym, przy­gnę­bio­nym czy pod­nie­co­nym, bo wi­dzi­my sy­tu­ację, w któ­rej in­ni się zna­leź­li, a my w ich sy­tu­acji wła­śnie tak by­śmy na tę sy­tu­ację za­re­ago­wa­li. Ma­my zro­zu­mieć, dla­cze­go oni są smut­ni, gdy my by­li­by­śmy w ich sy­tu­acji we­se­li i dla­cze­go oni są we­se­li, gdy nas ich sy­tu­acja smu­ci.

  Nie cho­dzi o współ­czu­cie, ale o zro­zu­mie­nie. Em­pa­tia to kwe­stia ro­zu­mu, a nie uczuć. Uczu­cie nas za­wsze zmy­lą i nie po­zwo­lą zro­zu­mieć in­ny­ch. By być em­pa­tycz­nym, nie na­le­ży się do­my­ślać, ale py­tać.

  Ko­bie­ty nie są em­pa­tycz­ne. Naj­ła­twiej to po­znać po ich sto­sun­ku do zwie­rząt, a szcze­gól­nie psów. One my­ślą o psa­ch jak o dzie­cia­ch. W ca­nis lu­pus fa­mi­lia­ris wkła­da­ją be­ha­wio­ry­zm ho­mo sa­piens. Wczu­wa­ją się w swo­je­go psa, tak jak­by był czło­wie­kiem, wcho­dzą w je­go skó­rę i wy­obra­ża­jąc so­bie, że je­st dziec­kiem.

  Ro­bią tak, bo z psem nie da się po­ga­dać. Jed­nak­że moż­na po­ga­dać z fa­chow­cem od psie­go be­ha­wio­ry­zmu. Nie­mniej z ludź­mi też nie ga­da­ją, bo się do­my­śla­ją, wy­czu­wa­ją. Tak jak my­ślą, że pies czu­je jak dziec­ko, tak też my­ślą, że męż­czy­zna czu­je jak ko­bie­ta. Dla­te­go są naj­czę­ściej ego­ist­ka­mi. Ro­bią też z męż­czy­zn ego­istów, bo jak ci je py­ta­ją, to nie od­po­wia­da­ją, ale su­ge­ru­ją, by się do­my­ślać.

  Le­wi­co­wa wraż­li­wo­ść nie wy­ni­ka z em­pa­tii, ale z jej bra­ku. Jej szko­dli­wo­ść to nie tyl­ko my­śle­nie, że się po­ma­ga, gdy się prze­szka­dza, ale też po­le­ga na efek­cie ko­bry — po­ma­ga­niu, któ­re wy­wo­łu­je od­wrot­ny efekt. Dla­te­go ko­bie­ty naj­czę­ściej gło­su­ją na le­wi­cę. Em­pa­tia to krze­sło, le­wi­co­wa em­pa­tia to krze­sło elek­trycz­ne.

Grzegorz GPS Świderski

https://Twitter.com/gps65
https://www.Salon24.pl/u/gps65/
https://www.Facebook.com/gie.pe.es.65
https://t.me/KanalBlogeraGPS
https://www.YouTube.com/@GrzegorzSwiderski

https://Niepoprawni.pl/ludzie/gps65

PS. Notki powiązane:

Data:

Grzegorz Świderski

Pupilla Libertatis - https://www.mpolska24.pl/blog/gps111

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.