Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Najlepsza kandydatka z Warszawy

Mo­ja mat­ka, Gra­ży­na Ja­dwi­ga Świ­der­ska, wie­lo­let­nia dzia­łacz­ka UPR z cza­sów świet­no­ści tej par­tii, je­st kan­dy­dat­ką No­wej Na­dziei w te­go­rocz­ny­ch wy­bo­ra­ch sa­mo­rzą­do­wy­ch do Ra­dy War­sza­wy w okrę­gu nu­mer 8 (Ur­sy­nów, Wi­la­nów, Wło­chy) Ko­mi­te­tu Wy­bor­ców Kon­fe­de­ra­cji i Bez­par­tyj­nych Sa­mo­rzą­dow­ców.

Najlepsza kandydatka z Warszawy
Certyfikat
źródło: Grzegorz Świderski
   Na zdję­ciu wi­dać po­twier­dze­nie te­go, że je­st naj­lep­szą cer­ty­fi­ko­wa­ną kan­dy­dat­ką na rad­ną.

  W tym okrę­gu nu­mer 8 obej­mu­ją­cym aż trzy du­że dziel­ni­ce War­sza­wy je­st 8 man­da­tów do zdo­by­cia — to re­la­tyw­nie du­żo, więc ma szan­se. Bę­dę ją pro­mo­wać, przed­sta­wia­jąc jej pro­gram i za­mie­rze­nia, więc śledź­cie mój blog, by być na bie­żą­co. To naj­bar­dziej wol­no­ścio­wa, pa­trio­tycz­na, wolnorynkowa, kon­ser­wa­tyw­na, do­świad­czo­na i mą­dra kan­dy­dat­ka w War­sza­wie.

  Ona już star­to­wa­ła w wy­bo­ra­ch sa­mo­rzą­do­wy­ch w 2006 ro­ku i zdo­by­ła wte­dy 6168 gło­sów. W tym ro­ku ma szan­sę po­wtó­rzyć ten wy­nik i do­stać się do Ra­dy War­sza­wy. Mnie mia­no­wa­ła swo­im rzecz­ni­kiem pra­so­wym i sze­fem kam­pa­nii wy­bor­czej.

  Prze­sy­łam pierw­szy pa­kiet jej po­glą­dów:

  1. Sprze­ci­wiam się wszy­st­kim głu­po­tom pły­ną­cym z UE, ta­kim jak Zie­lo­ny Ład czy Fit for 55. Je­śli UE nie wró­ci do swo­jej idei in­te­gra­cji go­spo­dar­czej bez in­te­gra­cji po­li­ty­cz­nej, to bę­dzie trze­ba z niej wyj­ść.
  2. Bę­dę dą­żyć do zrów­no­wa­żo­ne­go bu­dże­tu na każ­dym szcze­blu sa­mo­rzą­do­wym i pań­stwo­wym, co wią­że się ze spła­tą dłu­gów i zmniej­sza­niem de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go.
  3. Jezd­nie są dla sa­mo­cho­dów i po­win­ny ich mie­ścić jak naj­wię­cej. Więc sprze­ci­wiam się zwę­ża­niu ulic i li­kwi­da­cji bez­ko­li­zyj­ny­ch przej­ść dla pie­szy­ch.
  4. Hi­ste­ria ko­wi­do­wa to był prze­kręt fi­nan­so­wy i trze­ba za­dbać o to by ni­gdy wię­cej pań­stwo i sa­mo­rzą­dy nie wplą­ta­ły się w ta­ką afe­rę. Ko­wid to je­st nie­groź­ne prze­zię­bie­nie o śmier­tel­no­ści rzę­du pół­to­ra pro­mi­la, spo­wo­do­wa­ne szyb­ko mu­tu­ją­cym wi­ru­sem – z tym trze­ba wal­czyć tak, jak lu­dz­ko­ść od za­wsze wal­czy z wi­ru­so­wy­mi prze­zię­bie­nia­mi. Nie ma kom­plet­nie sen­su, by pań­stwo co­kol­wiek ro­bi­ło w ty­ch kwe­stia­ch, a w szcze­gól­no­ści, by lu­dziom na­ka­zy­wa­ło no­sić ma­se­cz­ki, za­my­ka­ło biz­ne­sy czy za­ka­zy­wa­ło wstę­pu do la­sów, re­stau­ra­cji, na cmen­ta­rze i w ja­kie­kol­wiek in­ne miej­sca.

  To są po­glą­dy iden­ty­cz­ne z mo­imi, więc jak ktoś ma ja­kieś py­ta­nia, to chęt­nie od­po­wiem.

Grzegorz GPS Świderski
PS. Notki powiązane:

Tagi: gps65, samorząd, wybory, Warszawa

Data:
Kategoria: Polska

Grzegorz Świderski

Pupilla Libertatis - https://www.mpolska24.pl/blog/gps111

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.