Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Betelek w skrócie dla ChataGPT

Oto skró­to­wy opis gry kar­cia­nej w be­tel­ka, któ­rą wy­my­śli­łem. Moż­na to sko­pio­wać do Cha­taGPT, by się na­uczył tej gry, a po­tem moż­na z nim o niej po­roz­ma­wiać. Moż­na po­pro­sić, by po­mó­gł w li­cy­ta­cji czy roz­gryw­ce. Moż­na z nim oma­wiać tak­ty­kę i oma­wiać kon­kret­ne roz­da­nia. Po tym po­niż­szym tek­ście, któ­ry do­sta­nie, bę­dzie już świet­nym gra­czem.

Betelek w skrócie dla ChataGPT
źródło: ChatGPT

Podstawy

  Be­te­lek to gra kar­cia­na dla 3 osób. Gra się ta­lią bry­dżo­wą od sió­de­mek. Są czte­ry ko­lo­ry: ♠ pi­ki, ♥ kie­ry, ♦ ka­ra, ♣ tre­fle, czte­ry fi­gu­ry: as, król, da­ma, wa­let i czte­ry blot­ki: 10, 9, 8, 7. Ce­lem gry je­st wy­li­cy­to­wać naj­wy­żej punk­to­wa­ny kon­trakt, a po­tem go ugrać, zdo­by­wa­jąc punk­ty do­dat­nie, gdy się uda i ujem­nie, gdy się nie uda. W ta­lii są 32 kar­ty. Każ­dy gra­cz do­sta­je 10 lo­so­wy­ch kart na rę­kę nie­wi­docz­ny­ch dla in­ny­ch gra­czy, a dwie le­żą otwar­te na sto­le tak, że każ­dy gra­cz je wi­dzi. Za­czy­na roz­da­ją­cy.

Licytacja

  Li­cy­tu­je się kon­trakt od naj­niż­sze­go do naj­wyż­sze­go al­bo pa­su­je. Są dwa ro­dza­je kon­trak­tów: nor­mal­ne i be­tel­ko­we. Nor­mal­ne po­le­ga­ją na wzię­ciu jak naj­wię­cej lew, a be­tel­ki jak naj­mniej. Kon­trak­ty nor­mal­ne to: [licz­ba lew] plus [ko­lor atu­to­wy] lub [bez atu], na przy­kład: [7♠pik], ozna­cza, że de­kla­ru­ją­cy mu­si wziąć 7 lub wię­cej lew, a atu­tem bę­dą ♠ pi­ki. [10 bez atu] ozna­cza, że trze­ba wziąć wszyst­kie le­wy i nie ma atu. Kon­trak­ty be­tel­ko­we to: sło­wo [be­te­lek] oraz [licz­ba]. Na przy­kład: [be­te­lek 3] ozna­cza, że de­kla­ru­ją­cy nie mo­że wziąć wię­cej lew niż 3, gdy weź­mie 3 lub mniej to wy­gra, a gdy wię­cej to prze­gra. Ko­lej­no­ść kon­trak­tów je­st ta­ka:

 • Po­ziom 1. 1: [be­te­lek 9], 2: [1♣tre­fl], 3: [1ka­ro], 4: [1kier], 5: [1♠pik], 6: [1 bez atu],
 • … i tak da­lej zmniej­sza­jąc be­te­lek i zwięk­sza­jąc gry nor­mal­ne o 1, aż do:
 • Po­ziom 10. 55: [be­te­lek 0], 56: [10♣tre­fl], 57: [10ka­ro], 58: [10kier], 59: [10♠pik], 60: [10 bez atu],
 • Po­ziom 11. 61: [Be­tel].

  Jak wi­dać, gry nor­mal­ne są uło­żo­ne na­prze­mien­nie z be­tel­ka­mi, a więc ten, kto ma ni­ską kar­tę mo­że prze­li­cy­to­wać te­go, co ma wy­so­ką. A więc są 62 moż­li­we od­zyw­ki: 40 w ko­lor (od 1 do 10 w czte­ry ko­lo­ry), 10 bez atu (od 1 do 10), 10 be­tel­ków (od 9 do 0), 1 be­tel i pas. Li­cy­ta­cję koń­czą dwa pa­sy. Roz­gry­wa ten, kto wy­li­cy­to­wał kon­trakt, po któ­rym na­stą­pi­ły dwa pa­sy. Ma ugrać to, co wy­li­cy­to­wał.

  Opró­cz od­zyw­ki w li­cy­ta­cji gra­cz też wy­mie­nia kar­ty le­żą­ce na sto­le. Gdy ktoś pa­su­je, to ich nie mo­że wy­mie­niać, ale gdy coś za­li­cy­tu­je, to mo­że wziąć te dwie i wy­rzu­cić in­ne dwie dla na­stęp­ne­go gra­cza. Jak ktoś gra grę nor­mal­ną, to wy­rzu­ci ni­skie kar­ty, a te przy­pa­su­ją ko­muś, kto ma grę be­tel­ko­wą więc wy­mie­ni i go prze­li­cy­tu­je, ale wy­rzu­ci wy­so­kie, więc na­stęp­ny go jesz­cze bar­dziej prze­li­cy­tu­je i tak w kół­ko. Więc trze­ba uwa­żać, co się wy­rzu­ca.

Rozgrywka

  Roz­gryw­kę za­czy­na ten, kto wy­grał li­cy­ta­cję. Do le­wy ko­lej­no do­kła­da­ją kar­ty wszy­scy gra­cze, więc le­wa skła­da się z 3 kart. Pierw­sze za­gra­nia wy­zna­cza ko­lor za­gra­nia i każ­dy na­stęp­ny mu­si do­ło­żyć do te­go ko­lo­ru, tak jak w bry­dżu, ale je­st obo­wią­zek prze­bi­ja­nia, czy­li do­kła­da­nia kar­ty wyż­szej w ko­lo­rze, a jak się nie ma wyż­szej, to trze­ba do­ło­żyć niż­szą w za­gra­nym ko­lo­rze. Jak ktoś nie ma do ko­lo­ru, to zrzu­ca do­wol­ną kar­tę. Le­wę wy­gry­wa ten, kto dał naj­wyż­szą kar­tę w za­gra­nym ko­lo­rze. Tak je­st w grze bez atu.

  Gdy roz­gryw­ka ma atu, to jak ktoś nie ma do ko­lo­ru, a ma atu, to mu­si nim prze­bić i wte­dy wy­gry­wa le­wę. Gdy dwie oso­by prze­bi­ją atu­tem, to wy­gry­wa ten, kto dał wyż­szy atut. Je­st obo­wią­zek da­wa­nia wyż­sze­go atu, a jak się nie ma to niż­sze­go. Le­wę wy­gry­wa ten, kto dał naj­wyż­sze atu.

Punktacja

  Punkty liczy się za wy­gra­nie lub przegranie kon­trak­tu oraz za lewy obrońców i nadróbki. Za [be­te­lek 9] oraz [1 w ko­lor] je­st 0 punk­tów, za [1 w bez atu] je­st 5 punk­tów. Za [be­te­lek 8] i za [2 w ko­lor] je­st 10 punk­tów, a za [2 bez atu] je­st 15 punk­tów i tak da­lej, o 10 punk­tów wię­cej na ko­lej­nym po­zio­mie, aż do [be­te­lek 0] i [10 w ko­lor], za co je­st 90 punk­tów, a za [10 bez atu] je­st 95 punk­tów. Na przy­kład jak ktoś gra [5ka­ro], to zna­czy, że ma wziąć 5 lew i atu­tem są ka­ra. Gdy weź­mie 5 lub wię­cej lew do­sta­nie 40 punk­tów, a gdy weź­mie mniej, to do­sta­nie -40 punk­tów. A jak ktoś na przy­kład gra [be­tel­ka 1], to do­sta­nie 80 punk­tów, gdy weź­mie 1 lub mniej lew, a -80 punk­tów, gdy weź­mie wię­cej niż 1 le­wę. Za każdą lewę dla obrońców i dla rozgrywającego ponad zadeklarowany kontrakt, czyli nadróbki, liczy się 5 punktów za jedną lewę, ale tylko w grach normalnych, w betelku punktów za lewy nie liczymy.

  Je­st jesz­cze je­den spe­cjal­ny, naj­wyż­szy kon­trakt do wy­li­cy­to­wa­nia. Je­st po­wy­żej kon­trak­tu [10 bez atu] i na­zy­wa się: [Be­tel] – za 100 punk­tów. On ozna­cza pra­wie to sa­mo co [be­te­lek 0], czy­li że żad­nej le­wy nie moż­na wziąć, ale do­dat­ko­wo obroń­cy nie ma­ją obo­wiąz­ku prze­bi­ja­nia, a roz­gry­wa­ją­cy ma.

  Stra­te­gia po­le­ga na tym, by za­li­cy­to­wać jak naj­wyż­szy kon­trakt i go wy­grać, ale wy­rzu­cać tak kar­ty po wy­mia­nie, by prze­ciw­nik nie mó­gł za­li­cy­to­wać wyż­sze­go kon­trak­tu, gdy je wy­mie­ni.

Przykładowe rozdanie

 • Gracz A dostaje:
  • ♠ Pik: as, król, dama, 9, 8.
  • ♥ Kier: dama.
  • ♦ Karo: król, dama.
  • ♣ Trefl: 10, 8.
 • Gracz B dostaje:
  • ♠ Pik: 7.
  • ♥ Kier: as, walet.
  • ♦ Karo: walet, 10, 8, 7.
  • Trefl: walet, 9, 7.
 • Gracz C dostaje:
  • ♠ Pik: walet, 10.
  • ♥ Kier: król, 10, 8, 7.
  • ♦ Karo: 9.
  • ♣ Trefl: as, król, dama.
 • Na stole leżą: as ♦ karo, 9 ♥ kier.

  Licytacja po tym rozdaniu:

 • 1: Gracz 1 bierze asa ♦ karo i 9 ♥ kier ze stołu, wyrzuca 10, 8 ♣ trefl i licytuje [8♠pik].
 • 2: Gracz 2 bierze 10, 8 ♣ trefl, wyrzuca asa, waleta ♥ kier i licytuje [betelek 1].
 • 3: Gracz 3 bierze asa, waleta ♥ kier i wyrzuca waleta, 10 pik i licytuje [9kier].
 • 4: Gracz 1 bierze waleta, 10 ♠ pik, wyrzuca damę, 9 ♥ kier i licytuje [10 bez atu].
 • 5: Gracz 2 pasuje.
 • 6: Gracz 3 pasuje.
 • Nastąpiły dwa pasy, więc gracz 1 rozgrywa [10 bez atu].

  Po tej licytacji karty się tak rozkładają:

 • Gracz 1 ma:
  • ♠ Pik: as, król, dama, walet, 10, 9, 8.
  • ♦ Karo: as, król, dama.
 • Gracz 2 ma:
  • ♠ Pik: 7.
  • ♦ Karo: walet, 10, 8, 7.
  • ♣ Trefl: walet, 10, 9, 8, 7.
 • Gracz 3 ma:
  • ♥ Kier: as, król, walet, 10, 8, 7.
  • ♦ Karo: 9.
  • ♣ Trefl: as, król, dama.

  Kar­ta gra­cza 1 je­st wy­kła­da­na, to zna­czy, że on za­wsze bez pro­ble­mów wy­gra roz­gryw­kę nie­za­leż­nie od roz­kła­du kart u prze­ciw­ni­ków. Ma 7 ♠ pi­ków od gó­ry i 3 ka­ra od gó­ry więc wszyst­kie le­wy weź­mie. Gra koń­czy się zwy­cię­stwem gra­cza 1, któ­ry do­sta­je za to 95 punk­tów.

Prawdopodobieństwo

  Prawdopodobieństwo rozkładu kart u przeciwników po rozdaniu:

Mam renons:
   0-8 –   0,07%
   1-7 –   1,90%
   2-6 – 15,00%
   3-5 – 40,01%
   4-4 – 35,00%
Mam 1 kartę:
   0-7 –   0,30%
   1-6 –   5,41%
   2-5 – 29,25%
   3-4 – 65,01%
Mam 2 karty:
   0-6 –   1,08%
   1-5 – 13,00%
   2-4 – 48,76%
   3-3 – 37,15%
Mam 3 karty:
   0-5 –   3,25%
   1-4 – 27,08%
   2-3 – 69,66%
Mam 4 karty:
   0-4 –   8,67%
   1-3 – 49,53%
   2-2 – 41,79%
Mam 5 kart:
   0-3 – 21.05%
   1-2 – 78.95%
Mam 6 kart:
   0-2 – 47.37%
   1-1 – 52.63%

  Je­śli kar­ty by­ły wy­mie­nia­ne, to praw­do­po­do­bień­stwo bę­dzie in­ne i na­le­ży je so­bie sza­co­wać, ana­li­zu­ją to, co by­ło wy­mie­nia­ne. Na­le­ży li­czyć, że po wy­mia­nie roz­kła­dy z re­non­sem bę­dą bar­dziej praw­do­po­dob­ne.

Strategia

  W gra­ch be­tel­ko­wy­ch trze­ba kar­tę oce­niać tak, że na­le­ży po­li­czyć, ile się ma wy­so­ki­ch kart. Na przy­kład, gdy ma się tyl­ko trzy wy­so­kie kar­ty, ale nie asy, to da ra­dę bez pro­ble­mów wy­grać [be­te­le­ka 1], bo za­gry­wa­my na po­cząt­ku w pierw­szą wy­so­ką, ktoś ją na pew­no prze­bi­je, po­tem bie­rze­my na dru­gą wy­so­ką i wy­cho­dzi­my w trze­cią wy­so­ką, któ­rą ktoś znów na pew­no prze­bi­je. Jak resz­tę ma­my od do­łu, to już nic nie weź­mie­my. Gra­jąc [be­tel­ka 0] moż­na mieć na­wet jed­ne­go kró­la, bo wy­cho­dząc w nie­go, na pew­no prze­bi­je go as, ale już [be­tla] się z nim nie wy­gra, bo obroń­cy mo­gą go pu­ścić.

  Na­le­ży jesz­cze roz­wa­żyć kwe­stie ble­fo­wa­nia. Je­śli za­li­cy­tu­ję grę nor­mal­ną, na przy­kład [6ka­ro], to prze­ciw­ni­cy, zrzu­ca­jąc kar­ty, bę­dą sta­ra­li się mi od­dać ni­skie kar­ty. Jed­nak ja na­praw­dę mo­gę mieć już ni­skie i chcieć grać grę be­tel­ko­wą, więc ni­skie kar­ty, któ­re mi zrzu­cą, mo­gą być bar­dzo przy­dat­ne. A gdy od ra­zu za­li­cy­tu­ję be­tel­ka, to mi zrzu­cą du­że kar­ty, wie­dząc, że gram be­tel­ka. Więc mo­gę ich ta­ką ble­fo­wą li­cy­ta­cją oszu­kać.

  Czy to je­st wy­star­cza­ją­cy opis gry, byś ją zro­zu­miał i umiał do­ra­dzać, z ja­ką kar­tą jak wy­mie­niać i jak li­cy­to­wać?

Przykładowe zadania

  Dostałeś do ręki takie karty:

 • ♠ Pik: 8.
 • ♥ Kier: 8.
 • ♦ Karo: as, król, 10.
 • ♣ Trefl: as, dama, walet, 10, 9.
 • Na stole leżą: król kier i 7 ♣trefl.

  Bierzesz te karty i co wyrzucasz, i co licytujesz, by to był najwyższy możliwy do wygrania kontrakt?


  Dostajesz kartę:

 • ♠ Pik: 8.
 • ♥ Kier: król, 8.
 • ♦ Karo: 10, 8, 7.
 • ♣ Trefl: walet, 10, 9, 7.
 • Na stole leżą: 10 ♠ pik, 7 ♥ kier.

  Bierzesz te katy i co licytujesz, co wyrzucasz?

Tabelka z punktacją

  Za lewy obrońców i nadróbki jest 5 punktów za jedną lewę.

ChatGPT

  Do­pie­ro dys­ku­sja z Cha­temGPT o ta­kiej grze po­zwa­la się zo­rien­to­wać, czy je­st on na­praw­dę in­te­li­gent­ny. Mo­im zda­niem je­st, bo już po se­kun­dzie je­st na po­zio­mie ludz­kie­go gra­cza, któ­re­go do po­dob­ne­go po­zio­mu umie­jęt­no­ści mu­szę uczyć wie­le go­dzin. Oczy­wi­ście w koń­cu in­te­li­gent­ny czło­wiek na­uczy się po kil­ku dnia­ch na­uki le­piej od­po­wia­dać, oce­niać i grać, ale mu­si mieć prze­cięt­ną in­te­li­gen­cję i mu­si chcieć.

Odnośniki

  Tu bardziej rozbudowany opis gry:

  Tu interaktywny stół, na którym można zdalnie pograć w betelka:

  A tu przykładowa rozmowa z ChatemGPT o betelku:

  Wersja angielska:

Grzegorz GPS Świderski
Moje media społecznościowe:
https://Twitter.com/gps65
https://www.Salon24.pl/u/gps65/
https://www.Facebook.com/gie.pe.es.65
https://t.me/KanalBlogeraGPS
https://www.YouTube.com/@GrzegorzSwiderski
https://Niepoprawni.pl/ludzie/gps65
Data:

Grzegorz Świderski

Pupilla Libertatis - https://www.mpolska24.pl/blog/gps111

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję, łapówki przyjmuję: suppi.pl/gps65

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.