Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

"Jeżeli budzi coś twoje podejrzenia..."

Temat jest jest o tyle istotny,że związany bezpośrednio i fizycznie z bezpieczeństwem Polski oraz życiu i zdrowiu Polaków. Za naszymi granicami toczy się wielopłaszczyznowa prawdziwa wojna w której giną tysiące niewinnych ludzi a ich majątek obracany jest w gruzowisko. Agresor bandycka roSSja atakuje niewinną Ukrainę zabijając dzieci, kobiety, rabując i gwałcąc kobiety i dzieci.

"Jeżeli budzi coś twoje podejrzenia..."
źródło: Domena publiczna

O agenturze szkodzącej interesom i bezpieczeństwu Polski i jej sojuszom czy zwykłym tzw szkodnikom wrogim naszemu krajowi pisałem w wielu moich blogach i wielu materiałach przykładowo :
https://dziennikarzobywatelski...(link is external)
https://dziennikarzobywatelski...(link is external)
https://naszeblogi.pl/62598-ag...
https://naszeblogi.pl/62616-ag...
itd......

Temat jest jest o tyle istotny,że związany bezpośrednio i fizycznie z bezpieczeństwem Polski oraz życiu i zdrowiu Polaków. Za naszymi granicami toczy się wielopłaszczyznowa prawdziwa wojna w której giną tysiące niewinnych ludzi a ich majątek obracany jest w gruzowisko. Agresor bandycka roSSja atakuje niewinną Ukrainę zabijając dzieci, kobiety, rabując i gwałcąc kobiety i dzieci. Takie działanie zgodnie z oficjalnymi ocenami agend ONZ i świata demokratycznego to jest ludobójstwo na niespotykaną skalę. Wojna toczy się nie tylko na Ukrainie ale i dotyka także państwa NATO w tym Polskę. Pamiętamy zmasowany atak hybrydowy na polskie granice ze strony Białorusi. Rosja atakuje Polskę nie tylko ekonomicznie, odcięcie gazu, ale i w sposób agenturalny za pośrednictwem swojej agentury czynnej i uśpionej co dowodem są ostatnie aresztowania dokonane przez ABW.

Jednak, jak podają media, to nie wszystkie wrogie Polsce i NATO działania i kierunki zmierzające w kierunku osłabienia potencjału obronnego Polski, gospodarczego, sojuszy w NATO i z Ukrainą. Pełna dezinformacja stosowana poprzez antypolskie pro rosyjskie portale internetowe, rozpowszechnianie antypolskich materiałów dezinformacyjnych, kłamliwych a wręcz preparowanych za pośrednictwem czy na użytek Moskwy mają przynieść  pozytywny.  efekt dla wrogów Polski. Wstawianie w mediach społecznościowych materiałów propagujących działania wrogiego nam państwa - Rosji w postaci np. wypowiedzi prominentnych jej polityków typu Ławrow czy Putin oraz innych to także działania o charakterze propagandowo - dezinformacyjnym. Co z takimi faktami uczynić ? jak się przed nimi bronic ? wielu zadaje sobie pytania......

Jest, w moim przekonaniu, na to odpowiedż jak ?

"Jeśli coś budzi Twoje podejrzenia…
Nie wahaj się do nas o tym napisać
"
.... cytat ze strony ABW.
https://form.abw.gov.pl/fm/for...(link is external)

Przypomnę z ustawy zakres działania Służb ochrony państwa :

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zgodnie z zarządzeniem nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - M.P. 2002 nr 26 poz. 432 wraz z późniejszymi zmianami) jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, rozkazami, poleceniami i wytycznymi oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676 wraz z późniejszymi zmianami) właściwa jest w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Do zadań ABW należy:
rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa,

rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:

- szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
- godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
- korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa,
- w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
- nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym - oraz ściganie ich sprawców,
- realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,
- uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego,
- podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Działalność ABW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 24.05.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
https://bip.abw.gov.pl/bip/zak...(link is external)

Podstawowe zadania SKW 9(SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO) zostały określone w art. 5 ustawy o SKW i SWW.

Należą do nich:
1. rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw:
  
- przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także innych ustawach i umowach międzynarodowych,
- przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oraz takich czynów skierowanych przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność,
określonych w art. 140 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- określonych w art. 228-230 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON,
- przeciwko ochronie informacji określonych w rozdziale XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, a także takich - - - - - - czynów skierowanych przeciwko państwom obcym, które zapewniają wzajemność,
- określonych w art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315), związanych z działalnością terrorystyczną oraz innych niż wymienione w lit. a-f, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także państw, które zapewniają wzajemność;  
2. współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania przestępstw wymienionych w pkt 1;
3. realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 181, poz. 1228);
4. uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć znaczenie dla obronności państwa, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON, w zakresie określonym w pkt 1, oraz podejmowanie działań w celu eliminowania ustalonych zagrożeń;
5. prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy;
6. uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
7. ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa;
8. ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ RP i inne jednostki organizacyjne MON oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP i inne jednostki organizacyjne MON, w zakresie określonym w pkt 1;
9. podejmowanie działań, przewidzianych dla SKW, w innych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.

Zadania SKW obejmują również rozpoznawanie oraz wykrywanie przestępstw, popełnionych we współdziałaniu z żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową, funkcjonariuszami SKW i SWW lub pracownikami SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON. Działalność SKW poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzona w związku z jej działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy realizacji swoich działań współdziała z:


Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcami rodzajów SZ RP, okręgów wojskowych, garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych;
odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
odpowiednimi organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;
innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
https://bip.skw.gov.pl/skw/obs...(link is external)

Ww Służby Ochrony państwa jak wynika z ich ustawowych zadań i kompetencji są powołane do ochrony i obrony Rzeczypospolitej Polski w zakresie ujętymi powyżej.

Po co zatem  emocjonować się i denerwować w przypadku gdy przeczytamy lub zapoznamy się z materiałem lub wiadomością według nas wprost pochodzącą z tzw. z wojny dezinformacyjnej prowadzonej przez roSSję lub inne nieprzyjazdne nam kraje np. Białoruś.  Od merytorycznych ocen właśnie materiałów czy informacji,  do których masz podejrzenia że mogą szkodzić Polsce, NATO i jej sojuszom jest zgodnie z obowiązujących prawem w Polsce Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W tych Służbach ochrony państwa stosowni fachowcy ocenią profesjonalnie materiał czy informację oraz podejmą stosowne kroki. O czym wielokrotnie i publicznie nawoływał Koordynator Służb Specjalnych Pan Ministerr Żaryn.

Czytelnik czy bloger internetowy nie posiada stosownych kwalifikacji ani możliwości do merytorycznej oceny zamieszczanych przez trolli czy wrogów Polski lub ludzi nierównoważonych psychicznie celowo lub przypadkowo wrogich Polsce materiałów tzw. agitek Moskwy...  lub materiałów szkalujących nasz kraj, obowiązuje nas nie tylko RODO itp...

Przeczytałeś stosowny materiał , który wzbudza twoje określone wątpliwości i podejrzenia zgłaszasz na podanym druku link oraz krótką watpliwość i tyle.. Bez emocji, nerwów i stresów..

A co to daje ? a daje i to dużo choćby materiały ukazujące się w prasie np :
https://niezalezna.pl/466005-z...(link is external)
https://niezalezna.pl/447064-s...(link is external)
https://niezalezna.pl/451878-z...(link is external)
https://www.rp.pl/sluzby/art93...(link is external)
https://www.rp.pl/sluzby/art93...(link is external)
https://wpolityce.pl/polityka/...(link is external)

Dodać należy także fakty likwidacji stron internetowych, blogów czy portali antypolskich....o reszcie nie wiadomo podlega ochronie z uwagi na Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych...

Zachęcam wiec patriotów do patriotycznych postaw....Mamy wojną prawdziwą bezwzględną i okropną zróbmy wszystko by rakiety bandycko - faszystowskiej roSSji nie spadały na nasze domy właśnie taką postawą.

Data:

Tezeusz

Tezeusz - https://www.mpolska24.pl/blog/tezeusz

" Patriotą się jest lub się bywa, bywają ci dla których interes własny jest ważniejszy od ojczyzny" - Rotmistrz Witold Pilecki.

Patriotyzm to nie słowo, to godność bycia Polakiem.
CWP!

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.